close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PRAWNE

 •  

  Z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo (zał.) o aktach stanu cywilnego (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.), opublikowana w Dz.U. z dnia 8 grudnia 2014 r. pod poz. 1741). Ustawa uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawn

  W odniesieniu do pewnych czynności z zakresu stanu cywilnego nowe przepisy zniosły dotychczasową właściwość miejscową urzędów stanu cywilnego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym wnioski o wpisanie aktu stanu cywilnego (transkrypcja), wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym będą mogły być składane do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilneg

  Zniesiono również podstawy do żądania przez organ prowadzący postępowanie (kierownika urzędu stanu cywilnego) od strony zamieszkałej za granicą i załatwiającej sprawę za pośrednictwem konsula wskazania pełnomocnika do doręczeń w kr

  W świetle nowych regulacji prawnych konsul będzie organem wydającym za granicą zaświadczenia stwierdzające zdolność obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą. Dotychczas uprawnienia konsula w tym zakresie były ograniczone

  Konsul będzie mógł również pośredniczyć w wydobyciu z Polski zaświadczenia o stanie cywilnym, które wydawane są przez kierowników urzędów stanu cywilnego osobom, których dotyczą. Wydanie zaświadczenia następuje na wniosek. (zał. nr 3

  Nowym rozwiązaniem jest możliwość żądania przez wnioskodawcę zwrotu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego na podstawie, którego został sporządzony wpis w polskich księgach stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu. Przepis ten wychodzi naprzeciw wszystkim tym osobom, w szczególności cudzoziemcom, które w swoich krajach nie mogą uzyskać kolejnego odpisu aktu stanu cywiln

  Ustawa rozstrzyga także o zasadzie pisowni obcych nazw geograficznych i precyzuje, że nazwę miejscowości położonej poza granicami RP zamieszcza się w rejestrze w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granic

  Ustawa dopuszcza wybranie imienia obcego oraz takiego, które nie wskazuje na płeć, lecz w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Utrzymana zostaje zasada, że dziecku będzie można nadać jedynie dwa imiona. Niemniej jednak w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, przepisywane będą wszystkie imiona figurujące na zagranicznym akcie, nawet jeśli jest ich więcej Z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.), opublikowana w Dz.U. z dnia 8 grudnia 2014 r. pod poz. 1741). Ustawa uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego.

   

  W odniesieniu do pewnych czynności z zakresu stanu cywilnego nowe przepisy zniosły dotychczasową właściwość miejscową urzędów stanu cywilnego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym wnioski o wpisanie aktu stanu cywilnego (transkrypcja), wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym będą mogły być składane do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilnego.

  Zniesiono również podstawy do żądania przez organ prowadzący postępowanie (kierownika urzędu stanu cywilnego) od strony zamieszkałej za granicą i załatwiającej sprawę za pośrednictwem konsula wskazania pełnomocnika do doręczeń w kraju.

  W świetle nowych regulacji prawnych konsul będzie organem wydającym za granicą zaświadczenia stwierdzające zdolność obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą. Dotychczas uprawnienia konsula w tym zakresie były ograniczone.

  Konsul będzie mógł również pośredniczyć w wydobyciu z Polski zaświadczenia o stanie cywilnym, które wydawane są przez kierowników urzędów stanu cywilnego osobom, których dotyczą. Wydanie zaświadczenia następuje na wniosek.

  Nowym rozwiązaniem jest możliwość żądania przez wnioskodawcę zwrotu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego na podstawie, którego został sporządzony wpis w polskich księgach stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu. Przepis ten wychodzi naprzeciw wszystkim tym osobom, w szczególności cudzoziemcom, które w swoich krajach nie mogą uzyskać kolejnego odpisu aktu stanu cywilnego.

  Ustawa rozstrzyga także o zasadzie pisowni obcych nazw geograficznych i precyzuje, że nazwę miejscowości położonej poza granicami RP zamieszcza się w rejestrze w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP.

  Ustawa dopuszcza wybranie imienia obcego oraz takiego, które nie wskazuje na płeć, lecz w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Utrzymana zostaje zasada, że dziecku będzie można nadać jedynie dwa imiona. Niemniej jednak w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, przepisywane będą wszystkie imiona figurujące na zagranicznym akcie, nawet jeśli jest ich więcej niż dwa.

    

   

   

   

   

   

  SPORZĄDZANIE POLSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZAGRANICZNYCH

   

  Zagraniczne akty stanu cywilnego mają taką samą moc dowodową jak polskie dokumenty. Ich rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego jest nieobowiązkowa, ale czasami niezbędna do załatwienia sprawy w polskim urzędzie, np. do wyrobienia paszportu.

  Ustawa wprowadza jednakże zasadę obowiązkowej transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego - jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

  Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego możne złożyć:

   

  • osoba, której akt dotyczy
  • osoba, która wykaże interes prawny
  • pełnomocnik ww. osób
  • najbliższa rodzina: wstępni (dziadkowie, rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa

  W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

   

  Jednocześnie, wniosek o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego mogą złożyć ww. osoby za pośrednictwem konsula RP.

  Dokumenty sporządzone w języku obcym stanowiące podstawę dokonania rejestracji stanu cywilnego w Polsce powinny być przetłumaczone na język polski przez:

   

   1)   tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

  2)   tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

  3)   konsula.

   

  Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

  1)   dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

  2)   dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

   

  W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

  1. Wpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

   

  Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

   

  1.1 Wymagane dokumenty

   

  ·wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego;

   

  ·oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego wystawiony przez odpowiedni urząd wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;

   

  ·dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  Uwaga: akty stanu cywilnego wystawione przez urzędy ukraińskie powinny posiadać Apostille

   

  1.2 Właściwość organu

   

  Dowolny urząd stanu cywilnego wybrany przez wnioskodawcę.

   

   

   

  1. Informacje dodatkowe

  Przy okazji wniosku o transkrypcję za pośrednictwem konsula zagranicznego aktu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć do protokołu przed konsulem oświadczenia o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

  Wnioskodawca, posługujący się wcześniejszymi aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, może wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego  złożyć wniosek o  dostosowania pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

   

  Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa

   

  W przypadku braku w zagranicznym akcie małżeństwa informacji o nazwiskach małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, obywatel polski może złożyć wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, oświadczenie o nazwisku. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi – mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

   

   

  Ustalanie nazwisk małżonków i ich dzieci

   

  Po zawarciu małżeństwa małżonek może nosić nazwisko:

   

  • dotychczasowe;
  • współmałżonka;
  • utworzone przez połączenie swojego nazwiska z nazwiskiem współmałżonka

   

  W przypadku braku oświadczeń w sprawie nazwisk, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

   

  Dziecko może nosić nazwisko:

   

  • tożsame z nazwiskiem rodziców lub jednego z nich;
  • utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

   

  Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

   

  Nazwiska małżonków i ich dzieci nie mogą składać się z więcej niż dwóch członów.

   

  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu. 

   

  Wymagane dokumenty

   

  • wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
  • odpis aktu stanu cywilnego wymagający uzupełnienia;
  • dowody z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego, które zawierają brakujące dane (np.: podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka będzie akt małżeństwa jego rodziców, akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia nupturientów) Jeśli akty te znajdują się w polskim urzędzie stanu cywilnego, wystarczy wskazanie nazwy tego urzędu oraz podanie informacji umożliwiających odszukanie aktu;
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  Właściwość organu

   

  • urząd stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego podlegającego uzupełnieniu

  Sprostowanie aktu stanu cywilnego

   

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w innych aktach stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlegają one sprostowaniu.

   

  Wymagane dokumenty

   

  • wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego;
  • odpis aktu stanu cywilnego podlegający sprostowaniu;
  • dowody z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego (np.: akt urodzenia dziecka można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia jednego z rodziców, akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia małżonków, akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego);
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  Właściwość organu

   

  • urząd stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego podlegającego sprostowaniu

  Odmowa uzupełnienia i sprostowania następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do właściwego wojewody. Jeżeli zakres sprostowania przekracza przesłankę oczywistego błędu pisarskiego, po wyczerpaniu drogi administracyjnej, istnieje możliwość sprostowania aktu stanu cywilnego w postępowaniu przed sądem powszechnym.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: